BMW KLUB OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Forum miłośników i użytkowników samochodów marki BMW z Ostrowca Św. i okolic


#1 2009-08-11 15:08:24

 Funfa

Prezes

9044855
Skąd: tam gdzie czuć palącą sie gume
Zarejestrowany: 2009-06-08
Posty: 865
Punktów :   
BMW: E36 drift :)
WWW

Zawieszenie driftowozów

http://driftjapan.com/blog/car-parts/dr … uspension/  a po niżej już przetłumaczone Smiley). Gdy górna cz??? ko?a wychyla si? na zewn?trz k?t jest dodatni.
Jednym ze sposobów ustawiania zawieszenia pod drift wci?? popularnym w Japonii jest tzw. Demon Camber lub, po japo?sku Oni-kamu. Wi??e si? on z ustawianiem ekstremalnych k?tów pochylenia kó? przednich w celu zwi?kszenia przyczepno?ci przodu. Ujemny k?t pochylenia kó? tylnych spowoduje podsterowno??, co utrudni kontrol? nad autem podczas driftu.

Patrz?c na samochód z góry, zbie?no?? to k?t pod którym ko?a zbiegaj? si? lub rozbiegaj? wzgl?dem osi pojazdu. W przypadku samochodów z nap?dem na tyln? o? ko?a przednie b?d? neutralne b?d? rozbie?ne. W niektórych samochodach kilka stopni rozbie?no?ci kó? tylnych u?atwi wprowadzenie auta w po?lizg. Odpowiedni k?t zbie?no?ci kó? przednich i tylnych zapewni stabilno?? samochodu oraz trakcj? podczas pokonywania zakr?tów
Przed?u?anie b?d? skracanie dr??ków kierowniczych i ko?cówek dr??ków zmienia zbie?no?? kó?. Krótsze wi?ksza rozbie?no??, d?u?sze wi?ksza zbie?no??. W zale?no?ci od marki i modelu samochodu, s? ró?ne sposoby na zmian? zbie?no?ci kó? tylnych. W wi?kszo?ci, aby uzyska? po??dany k?t ustawia si? wahacz dolny.

Praktycznie wszystkie nowoczesne samochody u?ywaj? kolumn MacPhersona. Pozwalaj? one na ustawienie wysoko?ci auta niezale?nie od skoku amortyzatora. Nie istnieje idealna kombinacja ustawienia wysoko?ci i si?y amortyzatora dla ka?dego auta, jakkolwiek wielu producentów zawiesze? oferuje specjalne kity dla konkretnych modeli tylko pod drift.

Wysoko?? samochodu w zawieszeniu gwintowanym zmienia si? na ko?nierzu amortyzatora, kr?c?c w dó? zwi?kszamy wysoko?? i na odwrót. Ty? powinien by? ustawiony o kilka mm wy?ej ni? przód. Generalnie, nale?y ustawi? auto tak nisko jak tylko mo?liwe bez ocierania podwoziem o pod?o?e. Obni?ony ?rodek ci??ko?ci zwi?kszy stabilno??, oraz ograniczy wychylanie si? karoserii auta na boki podczas pokonywania zakr?tów.

Stabilizatory ??cz? lew? i praw? stron? zawieszenia, utrzymuj?c je praktycznie w tej samej pozycji w spoczynku jak i pod ekstremalnym obci??eniem, np. podczas driftu, ograniczaj?c wychylanie si? karoserii na boki i zwi?kszaj?c stabilno?? samochodu.
Stabilizatory powinno si? dobiera? do spr??yn. Je?li planujesz za?o?enie twardych spr??yn pod drift, nie jest konieczne zak?adanie grubszych stabilizatorów kombinacja sztywna spr??yna + cie?szy stabilizator poradzi sobie wystarczaj?co z niepo??danymi ruchami karoserii. Jednak?e grubsze stabilizatory s? niezb?dne w po??czeniu ze wzgl?dnie mi?kkimi spr??ynami. Jest to popularna konfiguracja w autach do jazdy na co dzie?, gdy? pozwala utrzyma? jako-taki komfort. Nie koniecznie jednak jest to najlepsze ustawienie dla driftowozu.

Mi?kkie spr??yny + gruby stabilizator, albo twarde spr??yny + cie?szy stabilizator s?u?? praktycznie temu samemu celowi zapewnieniu stabilno?ci, jednocze?nie redukuj?c niepo??dany transfer ci??aru. Sztywna spr??yna + cienki stabilizator to generalnie lepsze ustawienie ni? mi?kka spr??yna + gruby stabilizator, poniewa? twarde spr??yny ograniczaj? transfer ci??aru z przodu do ty?u i na odwrót. Przy zastosowaniu mi?kkich spr??yn ruchy karoserii na boki (lewo-prawo) s? kontrolowane przez stabilizatory, jednak?e zostaje ca?kiem du?y margines wychylania si? auta przód-ty? z uwagi na mi?kkie spr??yny. Innymi s?owy, u?ycie mi?kkich spr??yn mo?e skutkowa? nurkowaniem podczas hamowania i przysiadaniem w czasie przyspieszania, co mo?e okaza? si? bolesne w prowadzeniu auta w po?lizgu.

Oto kilka ogólnych zasad co do regulowanych stabilizatorów:
- mokra nawierzchnia = roz??czy?, lub tak mi?kko jak si? da
- wilgotna, ?liska nawierzchnia = tak mi?kko jak si? da
- przyczepny tor = jak najsztywniej

Gumowe elementy zawieszenia mo?na zast?pi? poliuretanowymi, aby jeszcze bardziej zwi?kszy? sztywno?? i zredukowa? wychylanie si? karoserii. Wi?kszo?? Nissanów ma niezale?ne tylne zawieszenie montowane do karoserii za pomoc? aluminiowych lub poliuretanowych tzw. drift pineapples w celu zapobie?enia ruchom ramy nadwozia podczas driftu.

Podsumowuj?c, zawieszenie w driftowozie jest sztywne, z twardymi amortyzatorami; stabilizatory powinny by? poprawione w celu zredukowania wychylania si? karoserii; k?t wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy jest cz?sto zwi?kszany aby poprawi? stabilno?? auta podczas driftu. Wszystkie powy?ej wymienione modyfikacje zawieszenia maj? na celu jedno utrzyma? opony tam, gdzie ich miejsce, tzn. na drodze.


SZUKAM SPONSORA
http://images35.fotosik.pl/97/75bdcadeeb202a1fmed.jpg

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.informatyka2008.pun.pl www.warr.pun.pl www.fsb.pun.pl www.servers.pun.pl www.shinobi-game.pun.pl